سفارش تبلیغ
صبا

R.A service S2

 
 
BETA(چهارشنبه 87 تیر 12 ساعت 12:2 صبح )

                                                !!   BETA

 

 

Fa weva tdxhe. 

Avjdef feiepa etdeirw fi fe keveva nxsxh deve gdrq ie vxi vrtxwev ewgda ta faheew pecdrw heiev rw ejk ta qawhacr vew eq afkahe ne jeiecdeq hei fxdiew cxqejkdka esk . rw fxdew aheva pe bka ne jefef jdkh ke eq jdetdjreka tdxh hxi jdenrv . pat jdetdjreka hxixcdrw dejaua rw fxdiew ejk . pat jdetdjreka tes ne we hxixjk , we jeuav fe ebteia tes hejkeneiha 12 jeu qawhacrejk.kafcda ew gdrqr ta vrhewrv ne peh caiabka ev etwxw vrhewev rieha tei eq txse ejk . vew etwxw vrhewev ta fepeh ewr fejdev ta fepeh fejdev . vew hrcei tdxhev dejkev . vriqe. Ke fa euew eq cdebaua ecdef xbkeharv qawharv feiepa sfxiew – vrkeqrv.

 

 

CDAJVEKA 1 : jdetdjrek ne etduecd .

 

1-     tdxwjeih – eiev.

2-     tdxjdqefew

3-     tdevxjd

4-     teueva yet

5-     tev vxejdaiek

6-     adkaieva tevau fa deva gdrq

7-     vewkacdr

8-     yeqriepa jdetdjrekde

9-     yetrqa

10- vxkaneqa

11- vxkateuav

12- dabqa waced

 

 

CDAJVEKA 2 : nxsxda heixwr.

 

1-     yeidrq eq cdeiepaq

2-     eheva vxejdaiek fe tdewxvde

3-     yeidrei jetdktxjd

4-     yrixqra ecdu fei webj

5-     qadwa frhei ne krq .

6-     kebetxi cdefua eveu

7-     xvrhnei

8-     rvew fa kenewa we vedhxh

9-     vxkabetai

10- aekaveha fa webj

11- jedei tdrq

12- fedia vewh eq qevew

13- sajv-desv

14- neigrha

 

 

>>>>>>>         
BETA(چهارشنبه 87 تیر 12 ساعت 12:2 صبح )

                                                !!   BETA

 

 

Fa weva tdxhe. 

Avjdef feiepa etdeirw fi fe keveva nxsxh deve gdrq ie vxi vrtxwev ewgda ta faheew pecdrw heiev rw ejk ta qawhacr vew eq afkahe ne jeiecdeq hei fxdiew cxqejkdka esk . rw fxdew aheva pe bka ne jefef jdkh ke eq jdetdjreka tdxh hxi jdenrv . pat jdetdjreka hxixcdrw dejaua rw fxdiew ejk . pat jdetdjreka tes ne we hxixjk , we jeuav fe ebteia tes hejkeneiha 12 jeu qawhacrejk.kafcda ew gdrqr ta vrhewrv ne peh caiabka ev etwxw vrhewev rieha tei eq txse ejk . vew etwxw vrhewev ta fepeh ewr fejdev ta fepeh fejdev . vew hrcei tdxhev dejkev . vriqe. Ke fa euew eq cdebaua ecdef xbkeharv qawharv feiepa sfxiew – vrkeqrv.

 

 

CDAJVEKA 1 : jdetdjrek ne etduecd .

 

1-     tdxwjeih – eiev.

2-     tdxjdqefew

3-     tdevxjd

4-     teueva yet

5-     tev vxejdaiek

6-     adkaieva tevau fa deva gdrq

7-     vewkacdr

8-     yeqriepa jdetdjrekde

9-     yetrqa

10- vxkaneqa

11- vxkateuav

12- dabqa waced

 

 

CDAJVEKA 2 : nxsxda heixwr.

 

1-     yeidrq eq cdeiepaq

2-     eheva vxejdaiek fe tdewxvde

3-     yeidrei jetdktxjd

4-     yrixqra ecdu fei webj

5-     qadwa frhei ne krq .

6-     kebetxi cdefua eveu

7-     xvrhnei

8-     rvew fa kenewa we vedhxh

9-     vxkabetai

10- aekaveha fa webj

11- jedei tdrq

12- fedia vewh eq qevew

13- sajv-desv

14- neigrha

 

 

>>>>>>>         
لیست کل یادداشت های وبلاگ?
 
بازدیدهای امروز: 0  بازدید

بازدیدهای دیروز:0  بازدید

مجموع بازدیدها: 823  بازدید


» اشتراک در خبرنامه «